+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz

ODSTŘEDIVKY

STRUKTUROVANÉ VÝPLNĚ 

Vývoj strukturovaných výplní spadá do počátku šedesátých let, kdy byly aplikovány první tkaninové výplně typu SULZER BX a CY. Použitém těchto výplní bylo možné poprvé provést náročné separační úkoly a destilací oddělit tepelně citlivé látky.
Dalším milníkem byl vývoj strukturovaných výplní např. typu Mellapak v sedmdesátých letech. Původně byly koncipovány tak, aby pokrývaly mírný rozsah vakua až do atmosférického tlaku, Mellapak otevřel nové a nepředvídané perspektivy ve všech oblastech rozsáhlého tepelného přenosu hmoty.

Osmdesátá léta se nesla ve znamení rozšiřování rozsahu použití strukturovaných výplní  v petrochemickém, rafinérském, plynárenském průmyslu, a také v oblasti čištění odpadního vzduchu a odstraňování těkavých látek z odpadních vod. Typickými příklady jsou vakuové kolony v rafinériích a vysokotlakých absorpčních kolonách na sušení zemního plynu. Ve srovnání s konvenční technologií nabízí strukturovaná výplň v mnoha průmyslových aplikacích značné výhody. Během uplynulých 40 let byly tímto typem vestavby vylepšeny tisíce kolon, které byly původně vybavené patry nebo sypanými výplněmi s cílem zlepšit výtěžnost, čistotu nebo zvýšit kapacitu dané jednotky. Díky širokému spektru datům, které se podařilo shromáždit v naší technicko–průmyslové laboratoři a zkušenostem získaným v mnoha průmyslových aplikacích jsme schopni nabídnout nejlepší řešení v souladu s vašimi požadavky.

Laboratorní a tkaninové výplně typu  EX, DX  / BX a CY
Standardní strukturovaná výplň není příliš vhodná pro použití v laboratorních kolonách o průměru menším než 50 mm. Laboratorní výplně jsou speciálně navrženy pro tento účel. Mezi největší přednosti patří malá tlaková ztráta.

Použití:
– Laboratorní kolony od 20 do 80 mm
– Vakuum od 1 mbar
– Pokud je vyžadován velký počet teoretických pater (DX, EX)
– Destilace složek náchylných k rozkladu
– Předběžné posouzení separačního úkolu

Typ EX:
– Nejvyšší počet teoretických stupňů, při velmi nízkém zatížení kapalinou
– Stejný pokles tlaku v teoretické fázi jako Sulzer výplň BX
– Malá zádrž
– Téměř dvojnásobná kapacita než u drátěných ok (3 x 3 mm)
Typ DX:
Tato výplň má hrubší strukturu, a tudíž nižší počet teoretických stupňů. Je vhodná pro laboratorní kolony, kde je vyžadován menší počet teoretických pater spolu s nízkým poklesem tlaku a vysokou kapacitou.

Tradiční strukturovaná výplň 
Strukturovaná vestavba  je díky jedinečným hydraulickým a transportním charakteristikám nejpoužívanější strukturovaná výplň na celém světě. Má osvědčené vynikající výsledky v kolonách o průměru až do 15 m. .

Vlastnosti:
– Tlaková ztráta na jedno teoretické patro 0.3 1.0 mbar
– Tlaková ztráta při 70 80% zahlcení asi 2 mbar/m
– Minimální hustota zkrápění cca. 0,2 m3/m2h
– Maximální hustota zkrápění až do více než 200 m3/m2h

High-Capacity Packing 
Strukturovaná vestavba představuje inovovanou, vysoce kapacitní výplň. Má obvykle o 25 až 30% větší kapacitu ve srovnání s konvenční strukturovanou výplní, a to díky geometrickému designu jednotlivých segmentů. Hlavní výhodou této geometrické úpravy je, že tok pár hladce mění směr proudění. Na rozhraní je tok páry téměř rovnoběžný se svislou osou kolony. Rychlost plynu je proto o cca 25 % nižší než ve srovnání s rychlostí uvnitř výplně. Oba tyto faktory mají navíc za důsledek snížení tlakové ztráty.

– MellapakPlus nabízí výrazně nižší tlakovou ztrátu
– MellapakPlus nabízí širokou škálu technických a obchodních výhod
– MellapakPlus lze použít od nízkovakuových aplikací až po vysokotlaké aplikace

Ve vnitřní části prvku výplně jsou geometrické vlastnosti MellapakPlus a Mellapak totožné. Separační účinnost je tudíž podobná – ale s výrazným zvýšením kapacity a snížením poklesu tlaku.

Plastové výplně
Plastové verze Mellapaku se osvědčily v různých typech absorpčních a desorpčních kolon. Mellapak 125.X, 125.Y, 250.X a 250.Y a MellapakPlus 252.Y jsou k dispozici také v různých druzích termoplastů. Mohou být dodávány výplně vyráběné z PP, PVC C, PVDF, Teflonu® PFA a PEEK.
Plastové gázové výplně byly průmyslově používány s velkým úspěchem po mnoho let. Speciální gázová struktura poskytuje velmi dobrou smáčivost, a to i ve vodních systémech. Tato výplň se primárně používá pro kolony s nízkým zatížením kapalinou

SULZER Mellagrid
U výrobku Mellagrid kombinuje Sulzer Chemtech účinnost strukturované výplně s mechanickou odolností mřížky. Mellagrid se používá tam, kde svou holi hraje mechanická pevnost strukturovaných výplní nebo v oblasti kde se vyskytuje koksování na které díky geometrické struktuře není citlivý.

Kontaktujte nás